Follow by Email

יום שני, 29 בפברואר 2016

תיקון 221 לפקודת מס הכנסה בנושא העברת מידעתיקון 221 לפקודת מס הכנסה, התשע״ו-2016, נועד ליישם את ההתחייבויות של ממשלת בישראל בנושא העברת מידע אוטומטי בענייני מס. תיקון 221 לפקודת מס הכנסה נועד למעשה לאפשר למדינת ישראל ליישם את הסכם ה-FATCA ולחתום על הסכמים נוספים לחילופי מידע בהתאם להמלצות ארגון ה-OECD. להלן סקירה של עיקרי הצעת חוק לתיקון 221 לפקודת מס הכנסה, הכוללת גם הערות משלימות והפנייה למקורות נוספים. להרחבה, ראו: תיקון 221 לפקודת מס הכנסה
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי


יום חמישי, 25 בפברואר 2016

החלטת מיסוי חדשה בנושא תושבותהחלטת מיסוי 2983/16 עוסקת במועד תחילת התושבות במקרה של העברת מרכז החיים לישראל שלא בסמוך למועד קבלת תעודת עולה ממשרד הקליטה. להלן עיקרי החלטת מיסוי בעניין מועד תחילת תושבות, כולל הערות משלימות והפניות למקורות נוספים. להרחבה בעניין זה, ראו: החלטת מיסוי מועד תחילת תושבות
להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)
להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים
לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יום שבת, 20 בפברואר 2016

פסק דין בנושא מיסוי אופציותפסק דין קונטירה טכנולוגיות נגד פקיד שומה תל אביב, עוסק בשאלה האם יש לקבל את המוסכם בין חברה העוסקת במו"פ לבין חברת האם שלה בדבר אי הכללת שווי האופציות בהוצאות המו"פ המשולמות ע"י החברה האם, או שמא, כטענת פקיד השומה, לצורך חישוב הרווח יש לכלול את שווי האופציות בהוצאות אלו? להרחבה, ראו - קונטירה טכנולוגיות נגד פקיד שומה תל אביב
לפסקי דין נוספים ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי