Follow by Email

יום חמישי, 26 בינואר 2012

יצחק ניאגו נ' פקיד שומה כ"ס - תקציר פסק דין

ראו הלינק -

יצחק ניאגו נ' פקיד שומה כ"ס - תקציר פסק דין

פסק הדין בעניין ניאגו (עמ"ה 1029/00 יצחק ניאגו נ' פקיד שומה כפ"ס) הוא תקדימי ויש להביאו בחשבון ביחס לפעילות של ישראלים באמצעות חברות זרות, בעיקר לגבי חברות במקלטי מס

יום שישי, 6 בינואר 2012

מקלט המס בדנמרק

אמנת מס ישראל דנמרק

אמנת המס ישראל דנמרק היא צעד מהותי במסגרת יוזמת משרד האוצר לתיקון אמנות ישנות עם מדינות ה-OECD במטרה ליצור תשתית נוחה לפעילות סחר, שירותים והשקעות הדדיות. להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

במסגרת אמנת המס ישראל דנמרק, המבוססת על מודל ה- OECD, נקבע פטור ממס לתושבי חוץ על רווח הון ותמלוגים. ביחס להכנסות מדיבידנד, נקבע מיסוי של 10% במדינת המקור ופטור ממס לקרנות פנסיה ולחברה המחזיקה 10% ומעלה בחברה המשלמת. ביחס להכנסות ריבית, נקבע באמנה מיסוי של 5% במדינת המקור ופטור ממס לקרנות פנסיה ולריבית על אג"ח קונצרניות נסחרות.


ראו: אמנת מס ישראל דנמרק