Follow by Email

יום שני, 27 ביוני 2016

תכנוני המס הבאים


לדברי ד"ר אבי נוב, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, "שאלת אופן המיסוי של 'מימון המונים מורכבת, ומעוררת שאלות רבות הן בהיבטי מס ערך מוסף והן בהיבטי מס הכנסה. אין ספק כי מדובר בפעילות כלכלית מבורכת, המאפשרת מימון עסקים בלי לעבור דרך גורמי התיווך המסורתיים כגון בנקים או גופי מימון חוץ בנקאיים. פעילות מימון המונים היא אלטרנטיבה יעילה לשוק המסורתי של ההלוואות, ובצדק מכונה גם 'הלוואות חברתיות'.  ככל שרשות המסים וכן רשויות אחרות ישכילו לפתח הוראות שאינן מחמירות עם הפעילות של מימון המונים, כך יתפתח תחום חשוב זה. החלטות המיסוי שפורסמו עד כה בעניין מימון המונים מחמירות לדעתי יתר על המידה ועשויות לפגוע באטרקטיביות ובהתפתחות של תחום זה". 
להרחבה, ראו: המס שיוטל על הלוואות במימון המונים

יום שבת, 25 ביוני 2016

פסק דין בנושא תושב ישראל לראשונהלהלן עיקרי פסק דין פיליפ מנדלקר נגד פקיד שומה תל אביב שניתן על ידי כב' השופטת ד"ר מ. אגמון-גונן, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, ביום 22.05.2016. פסק הדין עוסק, בין היתר, בעניין תושב ישראל לראשונה (עולה חדש) לעניין הטבת מס לפי סעיף 14 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), בנוסחה קודם לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005.  
להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, כולל תכנון מס
לפסקי דין נוספים ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יום רביעי, 15 ביוני 2016

עדכוני גילוי מרצון, יוני 2016בכירים ברשות המסים הודיעו לאחרונה כי מסמכי פנמה, כמפורט להלן, הכוללים מידע רב על חברות הרשומות במקלטי מס בשליטת תושבי ישראל, הגיעו למחלקת החקירות. כך, מנהל אגף חקירות ברשות המסים, שלומי אסטרוגו, הודיע לאחרונה בכנס לשכת רואי החשבון באילת, כי כל מסמכי פנמה והמידע שבהם, ובכלל זה ביחס לחברות הרשומות במקלטי מס, מצויים בידי רשות המסים, והיא פועלת לבדיקת שמות הישראלים המופיעים בהם. במקביל, רשות המסים הודיעה כי עד כה, נחשף במסגרת הליך גילוי מרצון, הון ישראלי בחשבונות בנקים בלתי-מדווחים בחו"ל, בהיקף של כ-17 מיליארד שקל. המס ששולם עד כה בעקבות הבקשות לגילוי מרצון עומד על סך של כ-650 מיליון שקל. אגב, הסכום הגבוה ביותר במסגרת בקשה יחידה בהליך הגילוי מרצון היה 48 מיליון דולר - כ-155 מיליון שקל. יש לציין בהקשר זה כי בחלק ניכר מהבקשות לגילוי מרצון, קרן ההון עומד על כ 300,000 דולר. להרחבה, ראו: עדכונים בנושא גילוי מרצון - יוני 2016
לעדכונים נוספים בנושא גילוי מרצון, ראו:
עדכונים בנושא גילוי מרצון - אפריל 2016
עדכונים בנושא גילוי מרצון - ינואר 2016
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון