Follow by Email

יום רביעי, 30 בנובמבר 2016

חיוב מס רטרואקטיבי -עולים חדשים ותושבים חוזריםהפטור ממס ומדיווח שניתן לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים אשר הפכו להיות תושבי ישראל בתחילת שנת 2007, עומד להסתיים בסוף 2016, כך שבקרוב הם יצטרכו לשלם מיסים ולדווח למס הכנסה על הונם והכנסותיהם. אותם עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים חוששים מהדיווח, שכן רשות המסים עשויה לבחון את הדיווחים ובמקרים מסוימים לחייב אותם במס רטרואקטיבי. להרחבה, ראו - חיוב רטרואקטיבי לעולים ותושבים חוזרים ותיקים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

יום שבת, 19 בנובמבר 2016

אכיפת דיני המס על ידי הבנקיםהפיקוח על הבנקים פרסם לאחרונה מכתב למערכת הבנקאית בנושא היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור. המשמעות של המכתב היא כי הבנקים אוכפים את דיני המס
והם יחמירו מעתה את דרישותיהם בנושא אכיפת דיני המס. המכתב של הפיקוח על הבנקים דורש מהבנקים לבחון את מדיניות הערכת הסיכונים שלהם ולעדכן את הבקרות ואת מערכי ההדרכה שלהם, כך שינקטו בזהירות הנדרשת כדי למנוע עבירות מס. להרחבה, ראו: הבנקים אוכפים את דיני המס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

יום חמישי, 17 בנובמבר 2016

מיסוי אי תחרות בעת פרישהבלינק להלן עיקרי פסק דין ע"א 5083/13, פקיד שומה כפר סבא נגד יוסף ברנע, אשר ניתן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ביום 10.08.2016. פסק דין פקיד שומה כפר סבא נגד יוסף ברנע עוסק בשאלה הבסיסית, והיא מה דינו של תקבול המוענק לעובד על ידי מעבידו תמורת חתימה על תניית אי תחרות בעת פרישה ממקום העבודה? האם מדובר בהכנסה הונית בגינה יחוב העובד במס רווחי הון, או שמא מדובר בהכנסה פירותית בגינה יחוב העובד במס הכנסה בהתאם למדרגת המס הרלוונטית?
לפסקי דין נוספים ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי