Follow by Email

יום חמישי, 29 בספטמבר 2016

שינויים במיסוי הבינלאומי

שינויים רבים במיסוי הבינלאומי עשויים להשפיע באופן דרמטי, בין היתר, על ישראלים הגרים בחו"ל. להרחבה בנושא השינויים המרכזיים בחודשים האחרונים במיסוי הבינלאומי, לרבות בנושא גילוי מרצון, ראו - 

הוויכוח על הדיווח

יום שני, 19 בספטמבר 2016

פרשנות רשות המסים בעניין מיסוי נאמנויותחוזר מס הכנסה מס' 3/2016 של רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות (להלן - ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי נאמנויות) פורסם ביום ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏9 אוגוסט, 2016. להלן עיקרי הוראות ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי נאמנויות, כולל הפניה למקורות נוספים והערות משלימות. להרחבה, ראו: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי נאמנויות
להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס.
לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של החלטות המיסוי על ידי רשות המסים, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יום חמישי, 15 בספטמבר 2016

תיקון 223 לפקודה בנושא קביעת תושבותתיקון 223 לפקודת מס הכנסה קובע כי החל משנת המס 2016, תושב ישראלי אשר עובר למדינה אחרת יהיה חייב להגיש דיווח לרשות המסים, בתנאים מסוימים כמפורט בהמשך,  ולהסביר מדוע לדעתו הוא אינו חייב במס בישראל. מדובר בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו-2016 (להלן - תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות) אשר פורסם בתאריך 7 באפריל 2016. בהתאם לתיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות אם יחיד טוען שאינו תושב ישראל אך חלה עליו "חזקת הימים", יהיה חייב בהגשת דיווח מפורט, בו יציין את העובדות עליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, ואליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו  (סעיף 131(א)(5ה) לפקודת מס הכנסה). להרחבה, ראו: תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

יום ראשון, 11 בספטמבר 2016

גרים בחו"ל אך חייבים במס בישראלעשיתם רילוקיישן? זה עדיין לא אומר שאינכם חייבים במס בישראל. תיקון בחוק שנעשה לפני מספר חודשים מרחיב את רשימת החייבים בדיווח, בין היתר בהתאם למספר הימים ששהיתם בישראל.
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון