Follow by Email

יום שבת, 30 במאי 2015

העברת מידע בין מדינות רטרואקטיבית

משרד האוצר הודיע בסוף 2014 לארגון ה OECD  כי ישראל תאמץ את הנוהל של חילופי מידע אוטומטיים אודות חשבונות בנק עד תום 2018. השאלה היא האם העברת המידע תהיה רטרואקטיבית? כך או כך, העברת מידע אוטומטי תשפיע במידה ניכרת על יהודים ממדינות שונות שמחזיקים בכספים בלתי מדווחים בישראל, ועלולים להיחשף בפני רשויות המס הזרות, וגם על ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל, שעשויים להיחשף בפני רשות המסים. להרחבה, ראו: העברת מידע רטרואקטיבית
להרחבה בנושא העברת מידע, ראו:
להרחבה בנושא הנוהל לגילוי מרצון, ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום חמישי, 28 במאי 2015

ynet השקעה בקפריסין: מדריך מסים מעבר לים - כלכלה

קפריסין נמצאת במרחק של פחות משעה טיסה מישראל, ויש בה הזדמנויות השקעה רבות ומגוונות לרבות נדל"ן, הייטק ותיירות מרפא. בנוסף לאפשרויות ההשקעה המעניינות, גם מערכת המס המקומית מטיבה עם המשקיעים. להרחבה, ראו:
ynet השקעה בקפריסין: מדריך מסים מעבר לים - כלכלה
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד מומחה למיסוי בינלאומי ומייצג בתיקי גילוי מרצון
 

יום רביעי, 27 במאי 2015

תכנון מס של חברה משפחתית בידי עולה חדשרשות המסים פרסמה בחודש מאי 2015 את החלטת מיסוי 4528/15, ביחס לקביעת מועד תחילת תושבות בישראל, ייחוס הכנסות של חברה משפחתית בבעלות עולה חדש - תושב ישראל לראשונה וקביעת מנגנון הכנסה מעורבת. להלן עיקרי החלטת המיסוי - חברה משפחתית של עולה חדש, כולל הפנייה למקורות נוספים.
להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס
להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים
לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום שני, 25 במאי 2015

טופס 150 - 2015דו"ח המס השנתי כולל נספחים שונים שיש לצרף בתנאים מסוימים, כמו טופס 150, אשר עודכן לאחרונה על ידי רשות המסים. טופס 150 כולל הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ. טופס 150 עודכן בשנת 2012 בעניין חבות הדיווח במקרה של החזקה בעקיפין. כך, אם תושב ישראל מחזיק במניות של חברה זרה א', המחזיקה במניות של חברה זרה ב', עליו להגיש טופס 150 עבור כל אחת מהחברות הזרות. כעת, רשות המסים עדכנה שוב את טופס 150 והבהירה את עמדתה ביחס לדיווח על החזקה בעקיפין בחבר בני אדם תושב חוץ, כמפורט להלן. למרות שמדובר בעדכון חשוב, רשות המסים לא טרחה לפרסם זאת בדרכים המקובלות. מטרת המאמר הזה היא לסקור את השינויים שרשות המסים יזמה בטופס 150. להרחבה, ראו: טופס 150 המעודכן, 2015
להרחבה בנושא הטבות המס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום שישי, 22 במאי 2015

הרפורמות במס המתוכננות בארצות הבריתבתקופה האחרונה הוגשו מספר הצעות לרפורמה במס בארצות הברית, הכוללות שינויים דרמאטיים במשטר המס האמריקאי. במידה ויאושרו אותן הצעות לרפורמה במס בארצות הברית הן ישפיעו לרעה, בין היתר, על תושבי ישראל המשקיעים בארצות הברית. להלן סקירה תמציתית של חלק מהצעות לרפורמה במס בארצות הברית, 2015
להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון