Follow by Email

יום שלישי, 29 בספטמבר 2015

גילוי מרצון: רשות המסים מעדכנתרשות המסים הודיעה על הארכת הוראת השעה של נוהל גילוי מרצון עד 30 ביוני 2016. הודעה זאת באה בהמשך להודעת רשות המסים מיום 6 בספטמבר בעניין ההחלטה העקרונית להאריך את הוראת השעה. בנוסף, במסגרת הוראת השעה המוארכת יבוטל התנאי לפיו נדרש תשלום מס משמעותי על ידי הנישום. להרחבה, ראו: עדכונים בנושא גילוי מרצון - אוקטובר 2015
לעדכונים נוספים, ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום רביעי, 23 בספטמבר 2015

ניתוק תושבות - מיסוי בינלאומיניתוק התושבות לצרכי מס יכול להיות מורכב, ובתנאים מסוימים, אף לגרום לחשיפה מיותרת לכפל מס ולהתדיינויות יקרות. סוגיית ניתוק התושבות מתעוררת בשני מצבים. המקרה הראשון הוא כאשר תושב ישראל עובר לגור במדינה אחרת, והמקרה השני הוא כאשר תושב חוץ הופך להיות תושב ישראל. בשני המקרים האלה יש לבחון את ניתוק התושבות. בטור זה נעסוק בעיקר במקרה השני, בו תושב חוץ הופך להיות תושב ישראל. להרחבה, ראו: ניתוק תושבות והשלכות מיסוי בינלאומי
לעניין זה, ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום שלישי, 22 בספטמבר 2015

קבלתם חוות דעת משפטית? דווחו! עו"ד ד"ר אבי נוב, משפטי

הצעת חוק ממשלתית חדשה קובעת, כי אדם שקיבל חוות דעת משפטית או מקצועית בקשר לפעולה הכלולה בדו"ח המס השנתי שלו, יהיה חייב לדווח על כך בטופס מיוחד אשר יצורף לדו"ח השנתי. מטרת ההוראה ברורה, והיא לאפשר לפקידי מס הכנסה לתשאל נישומים בקשר לפעולות שביצעו, ובמיוחד לבחון את חוקיות הפעולות שביצע הנישום לרבות תכנון המס. אלא, שההוראה החדשה תפגע ביכולתו של הנישום להיוועץ במומחים ולתכנן כראוי את מעשיהם. ההוראה החדשה פוגעת למעשה בזכויות היסוד של הנישום לתכנון מס ולתשלום מס נמוך בהתבסס על הוראות החוק. להרחבה, ראו - 
קבלתם חוות דעת משפטית? דווחו! 


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון