Follow by Email

יום רביעי, 20 במרץ 2013

שינויים במערכת המס בקפריסיןבקפריסין פועלת חברות רבות בשליטת תושבי ישראל. בחלק מהמקרים מדובר בחברות בנות של חברות ישראליות. חלק מהחברות ידועות, כמו אפריקה ישראל, קבוצת ב.ס.ר, המפעילה שם קניון ואמדוקס, המפעילה מרכז פעילות בקפריסין. ישראלים רבים הקימו בקפריסין חברות החזקה, המחזיקות בחברות בנות באיחוד האירופי, כמו כלכלית ירושלים.

הפעילות של ישראלים בקפריסין היא בעיקר בתחומי השקעות נדל"ן, באמצעות חברת אחזקות שיש לה חברות בנות במדינות האיחוד האירופי, הימורים באינטרנט (בעיקר מחקר ופיתוח), חברות פורקס, וכן ניהול השקעות.

ישראלים בעלי חברות החזקה בקפריסין לא ייפגעו מהשינויים החדשים, שכן אותן חברות פטורות ממס על הכנסותיהם הנובעות מדיבידנדים ורווחי הון מחברות מוחזקות. במקרים רבים, ההכנסות פטורות ממס גם בישראל.

לעניין השינויים, ראו: מערכת המס בקפריסין עומדת בפני שינוי

יום חמישי, 7 במרץ 2013

מקלטי מס - מרץ 2013
סקירה זאת  -חדשות מקלטי מס - מרץ 2013, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס (רגולציה, חתימה על אמנות מס ועוד) במקלטי המס ברחבי העולם. להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.

 

יום שלישי, 5 במרץ 2013

לנהל מלחמת חורמה ברשויות המס


אחת ההמלצות המרכזיות בדו"ח של רשות המסים העוסק במאבק בהון השחור ובתכנוני מס,  דנה בתכנוני מס המוגדרים על ידי רשות המסים כ"תכנוני מס בלתי ראויים", או "תכנוני מס אגרסיביים". מנהל הרשות, דורון ארבלי, אמר באחרונה כי תכנון מס אגרסיבי הוא תכנון מס שנעשה בדרך לא כשרה, הגובלת בפלילים. מדובר בהגדרה מעורפלת, אך בכל מקרה הוא לא טען כי תכנון מס אגרסיבי שייך לתחום הפלילי.

בהזדמנות אחרת ארבלי הדגיש כי "תכנון מס אגרסיבי הוא פשיעה מאורגנת לכל דבר ועניין". זאת, כמובן, טענה מתלהמת שנועדה להטיל מורא ופחד על הנישומים באופן בלתי לגיטימי ולהרתיע אנשים מלעסוק בתכנוני מס. לא ניתן לעצור את תכנוני המס באמצעות הפחדת הנישומים והגברת האכיפה, אלא בנטרול הסיבות הגורמות לתכנוני מס.
להרחבה, ראו: לנהל מלחמת חורמה ברשויות המס

יום שבת, 2 במרץ 2013

יהושע שריג ואח' נ' פקיד שומהלהלן תקציר פסק דין ע"מ ע"מ 414-10 יהושע שריג ואח' נ' פקיד שומה שניתן על ידי כב' השופטת מרים מזרחי בבית המשפט המחוזי בירושלים ביום 6 בדצמבר 2012. פסק הדין עוסק בערעורים של חברה בענף החשמל ושני בעלי מניותיה על שומות למיטב שפיטה וצווים שהוצאו להם. בתקציר זה אתמקד בסוגיה של ההתייחסות ליתרת חובה בכרטיס החו"ז של החברה.

לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי