Follow by Email

יום שלישי, 20 באוגוסט 2013

מיסוי רווחים באינטרנט - כללים חדשיםארגון ה-OECD, בהשפעת המדינות החברות ובעיקר צרפת, מבקש לערוך רפורמה מקיפה בנושא מיסוי חברות רב-לאומיות. הכוונה היא להתמקד בעיקר בתכנון המס של חברות בתחום האינטרנט, כמו גוגל ומייקרוסופט. גם רשות המסים בישראל החלה לבחון את הסוגיה. להרחבה בעניין זה, ראו: האם גוגל חייבת במיסים בישראל?
להרחבה, ראו - שינויים במיסוי רווחים באינטרנט

יום ראשון, 18 באוגוסט 2013

מקלט המס במלטהשיטת המיסוי המיוחדת של מלטה ביחס לחברות, כמפורט להן, מהווה יתרון משמעותי למשקיעים מישראל המבצעים השקעות באמצעות חברה תושבת מלטה. מלטה מהווה מקלט מס אטרקטיבי, יחד עם יתרונות החברות של מלטה באיחוד האירופי, כמפורט להלן. תכנון מס מוקדם יכול לחסוך למשקיעים כסף רב.

להרחבה, ראו: הקמת חברה במלטה

יום שבת, 10 באוגוסט 2013

תיקוני החקיקה במסים בתוקף מינואר 2014 - אושרו בכנסתהחוק לשינוי סדרי עדיפויות, "חוק ההסדרים" לשנים 2013 ו-2014 אושר בכנסת. החוק כולל
תיקוני חקיקה רבים בדיני המסים, לרבות בפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין חוק מע"מ וחוקי עידוד. להלן עיקרי התיקונים בפקודת מס הכנסה ובחוק לעידוד השקעות הון.
  ראו -

תיקוני החקיקה במסים אושרו בכנסת