Follow by Email

יום חמישי, 30 בינואר 2014

עידכון חדשות מקלטי מס - פברואר 2014
סקירה זאת -חדשות מקלטי מס - פברואר 2014, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס (רגולציה, חתימה על אמנות מס ועוד) במקלטי המס ברחבי העולם.להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.
 

יום שני, 27 בינואר 2014

מיסוי הכנסות חד פעמיות

פסק הדין גליקמן נגד פקיד שומה כפר סבא, עוסק בסוגיה זאת


פסק הדין עוסק בבקשת המערער לפסוק שסכום מענק ייחודי וחד-פעמי, שקיבל במהלך עבודתו בחברת פרטנר מחברה זרה, שהיא בעלת מניות בפרטנר, אינו הכנסת עבודה מכוח סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א‑1961, או 2(10) לפקודת מס הכנסה.

לפסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד
 

חנ"ז וחמי"ז - 2014

יום שבת, 25 בינואר 2014

פסיקה חדש בנושא תושבות החברהפסק דין חדש שניתן לאחרונה בעניין ינקו וייס נגד פקיד שומה חולון, ישפיע בצורה דרמאטית על ישראלים המחזיקים בחברות זרות. בפסק הדין נקבע כי חברה זרה המנוהלת ונשלטת מישראל, תיחשב בתנאים מסוימים כחברה מקומית ותשלם מס בישראל. לפיכך יש לבחון מחדש את מבנה השליטה על חברות זרות בבעלות תושבי
ישראל. להרחבה, ראו:
היערכות בנושא שליטה וניהול
 

ראו גם:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שישי, 24 בינואר 2014

ניכוי מס במקור בגין תשלום לתושב חוץרשות המסים פרסמה ביום 16 בדצמבר 2013 הודעה בדבר ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93. ראו - 

הקלות בניכוי מס במקור בגין תשלום לתושב חוץ

יום חמישי, 23 בינואר 2014

‪The Use of Tax Havens by Israelis‬‏ - YouTubeInterview with Dr. Avi Nov, on TLV1 Radio, The Cost of Doing Business, January 20, 2014. Benjamin Netanyahu shakes off allegations of misconduct involving an off-shore bank account in Jersey back in 2003, many Israelis follow in his footsteps. But just how many? And has increased international scrutiny on tax havens made it difficult for Israelis to stash their cash abroad? Dr. Avi Nov, a tax lawyer specializing in Israeli and international tax law answers various questions in this interview 
See

ביקורות המס על מעצבי האופנה המפורסמים

יום שני, 20 בינואר 2014

הקניין הרוחני עובר מישראל למקלטי מס


עסקת הענק שבה רכשה גוגל את ווייז הישראלית מדגימה את הבעייתיות של מדיניות המסים בישראל ביחס לתעשיות עתירות הידע. גוגל פעלה בדיוק כמו חברות טכנולוגיה גדולות אחרות שרכשו חברות ישראליות בשנים האחרונות והוציאו את הקניין הרוחני לחברות זרות הרשומות במקלטי מס. תופעה נפוצה
נוספת היא שיזמים ישראלים רבים המפתחים טכנולוגיות מעדיפים שהקניין הרוחני יפותח
כבר בתחילת הדרך בחברות זרות מחוץ לישראל. בריחת הקניין הרוחני מישראל אינה גזירת
גורל, והיא נובעת ממדיניות הממשלה. מדובר בתופעה שניתן למנוע אותה באמצעות שינויים
במדיניות המסים
. לקריאת המאמר המלא, ראו:  גם בהיי־טק
בורחים למקלטי מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שבת, 18 בינואר 2014

מיסוי חשבונות בנק בלתי מדווחים

חשיפות חדשות של חשבונות בנק בלתי מדווחים -
חשבונות בנק בלתי מדווחים בשווייץחקירות בנושא  חשבונות בנק בחו"ל מבוצעות על ידי מדינות רבות ובכלל זה ישראל. רשות המסים בישראל החלה בשנים האחרונות לפעול בנחישות כלפי נישומים שלא דיווחו על חשבון בנק בחו"ל. מי שמחזיק בחשבון בנק בחו"ל ולא דיווח כדין, מומלץ לבחון גילוי מרצון ביחס לחשבון הבנק בחו"ל.