Follow by Email

יום שישי, 24 בינואר 2014

ניכוי מס במקור בגין תשלום לתושב חוץרשות המסים פרסמה ביום 16 בדצמבר 2013 הודעה בדבר ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93. ראו - 

הקלות בניכוי מס במקור בגין תשלום לתושב חוץ

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה