Follow by Email

יום שלישי, 29 בדצמבר 2015

היערכות במסים לסוף שנת המס
תכנון מס והיערכות נכונה לשנת 2016 יכולים לחסוך לכם כסף רב. להלן סקירה תמציתית של סוגיות מיסוי אשר נעשו בהן שינויים בשנים האחרונות, ואשר תהיה להן השפעה במהלך שנת 2016. בסקירה יכללו גם הוראות מיסוי שונות אשר יפוגו ו/או אשר עשויים להשתנות בשנת 2016. מובן כי בעת תכנון מס יש לנקוט בצעדים משלימים מעבר לאלו הנסקרים כאן, כמו קיזוז הפסדים, על מנת למקסם את תכנון המס. להרחבה, ראו - תכנון מס ל 2016

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי ומייצג בתיקי גילוי מרצון


מיסוי היפוך שרוולמטרת מדריך מסים בנושא היפוך שרוול לסייע בהבהרת השלכות המס בפרקטיקה של היפוך שרוול כוללת סדרת פעולות הגורמות לשינוי מבנה אחזקות בחברות. המאמרים במדריך, סוקרים תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.
רשימת המאמרים
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי ומייצג בתיקי גילוי מרצון


יום שני, 28 בדצמבר 2015

שליטה וניהול - פסיקה חדשההמונח "שליטה וניהול" זכה לניתוח משפטי מעמיק בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי מרכז לוד, ואשר פורסם לאחרונה. מדובר בפסק הדין בעניין חברת שי צמרות נגד מנהל מס ערך מוסף פתח תקווה שנדון בפני כב' השופט ד"ר שמואל בורנשטיין. על אף שפסק דין שי צמרות עוסק בדיני מע"מ, קיימת חשיבות לדיון שנעשה בו ביחס לפרשנות המונח "שליטה וניהול". מפסק הדין עולה העדפת הניהול היום יומי על פני קביעת המדיניות של החברה כקריטריון עיקרי לעניין "שליטה וניהול". להרחבה ראו- פרשנות המונח "שליטה וניהול" - פסיקה חדשה
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון