Follow by Email

יום שבת, 28 בנובמבר 2015

ההשפעות של העברת מידע אוטומטיישנם שני תהליכים שדוחפים את בעלי חשבונות הבנק הבלתי-מדווחים בחו"ל, להסדיר את מצבם. ראשית, השינויים בנושא חילופי המידע בין מדינות בענייני מסים ובעיקר אימוץ התקן לחילופי מידע של ה-OECD, והעברת מידע אוטומטי , גורמים לסדקים בסודיות הבנקאית, כך שלא ניתן להסתתר יותר מאחורי חוקי הבנקאות שהיו מקובלים בעבר. נראה כי יישום התקן לחילופי מידע בינלאומיים בשנים הקרובות, עתיד לשנות את עולם הבנקאות המוכר כיום. התהליך השני המתרחש במקביל לתהליך הראשון שהזכרנו לעיל, הוא המאמץ הבלתי נלאה של רשויות המס להגיע להסדרים עם כל מי שהוא בעלים של חשבון בנק בלתי-מדווח בחו"ל. רשות המסים פרסמה בפעם השלישית נוהל לגילוי מרצון המוגבל בזמן, כאמור לעיל, והיא מאפשרת לכל המחזיקים בחשבון בנק בלתי-מדווח בחו"ל, להצהיר על הנכסים ולדווח כל ההכנסות, מבלי שיינקטו הליכים פליליים נגדם. להרחבה, ראו: יישום חילופי מידע אוטומטיים
להרחבה בעניין חילופי המידע, ראו:
התקן לחילופי מידע אוטומטיים
האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 
להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: 
המדריך לתכנון מס 
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: 
מקלטי מס - המדריך לתכנון מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון


יום שני, 16 בנובמבר 2015

הזכאות להטבות מס בהתאם לאמנה עם פנמהרשות המסים בפנמה פרסמה הנחיות לעניין זכאות להטבות באמנות המס (Resolution 201-15144).
ראו גם:
לעדכונים שוטפים בנושא ההתפתחויות במקלטי מס, ראו: חדשות מקלטי מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום ראשון, 15 בנובמבר 2015

מקלט המס בהונג קונג – העברת מידעהונג קונג ממשיכה לחתום על הסכמים מיוחדים לחילופי מידע בענייני מס. הונג קונג חתמה לאחרונה הסכמים מיוחדים לחילופי מידע עם נורבגיה, שבדיה ואיסלנד, והיא מנהלת משא ומתן עם מדינות נוספות. בנוסף, הונג קונג מקדמת חקיקה לצורך יישום התקן הבינלאומי לחילופי מידע בין מדינות, ובכלל זה החובה על כל המוסדות הפיננסיים לבצע דיו דיליג'נס על חשבונות הבנק, ולאסוף מידע רלוונטי לצורך העברתו למדינות אחרות.
ראו גם:
לעדכונים שוטפים בנושא ההתפתחויות במקלטי מס, ראו: חדשות מקלטי מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון