Follow by Email

יום שני, 22 באפריל 2013

פסק דין יצחק ניאגו נגד פקיד שומה כפר סבא - YouTube

חלק מהרצאה של ד"ר אבי נוב, עו"ד, בנושא קביעת תושבות התאגיד לענייני מס -- דיון בהוראות פקודת מס הכנסה, ופסקי דין רלוונטיים. החלק המצולם של ההרצאה עוסק בפסק דין יצחק ניאגו ז"ל ורחל ניאגו נגד פקיד שומה כפר סבא שניתן בחודש ינואר 2012 על ידי השופט מגן אלטוביה מבית המשפט המחוזי בתל אביב ראו: פסק דין יצחק ניאגו נגד פקיד שומה כפר סבא -

העתיד נמצא בביטקוין - TheMarker

 המיסוי שהטילה ממשלת קפריסין על פיקדונות בחשבונות בנק יצר גל רכישות של ביטקוין - כסף דיגיטלי מבוזר שאין גוף מרכזי המנפיק אותו או קובע את שערו. התקדים שבו ממשלה שולחת ידה לפיקדונות החוסכים בבנקים והחשש שפעולות הלאמה נוספות יינקטו במדינות נוספות, ובהן ישראל, יאיצו את רכישות הביטקוין וגם יגרמו ליצירת כסף דיגיטלי אחר בידי גורמים פרטיים שיתחרו במדינות ובבנקים המרכזיים.

להרחבה, ראו: העתיד נמצא בביטקוין

יום שבת, 20 באפריל 2013

פרטים על חשבונות בנק וחברות במקלטי מס, נחשפוהמידע שנחשף כולל זהויות של כ 130,000 בעלי חשבונות בנק זרים, חברות ואנשים פרטיים, במקלטי מס מסוימים. מדובר באנשים מ-170 מדינות ברחבי העולם, ובכלל זה גם ישראל, המחזיקים חברות, נאמנויות וכספים בחשבונות בנק סודיים. להרחבה, ראו:החשיפה הגדולה של מקלטי מס