Follow by Email

יום רביעי, 29 באפריל 2015

החלטת מיסוי - תאגיד זר כגוף שקוףרשות המסים פרסמה לאחרונה את החלטת מיסוי 6893/15 בעניין הקניה לתאגיד כמפורט בתוספת ראשונה א' לפקודה (סעיף 75ג) כהקניה לנאמן, ולעניין התייחסות לתאגיד הזר כיישות שקופה. להלן עיקרי החלטת המיסוי, בשינויים קלים, כולל הפנייה למקורות נוספים. לעניין זה, ראו: התייחסות לתאגיד זר כגוף שקוף
להחלטות מיסוי נוספות בנושא נאמנויות, ראו: החלטות מיסוי בנושא נאמנויות
החלטות מיסוי
קובץ החלטות מיסוי – 6893/15–הקניה לתאגיד כמפורט בתוספת ראשונה א' לפקודה (סעיף 75ג) כהקניה לנאמן – החלטת מיסוי לא בהסכם
מיסים כט/2 ג-19
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.
להרחבה בנושא הקמת חברה במקלט מס, ראו: הקמת חברה במקלטי מס סקירת מקלטי מס מסוימים.
להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס
להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי)
להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים
לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום שלישי, 28 באפריל 2015

הכנסה פירותית או רווח הון, לעניין הטבות המס
האם פיצוי מחו"ל בגין הפרת חוזה, המשולם לחברה הזכאית בעיקרון להטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון, תיחשב כהכנסה מוטבת? סוגיה זאת נבחנת בימים אלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי השופט מגן אלטוביה, בסכסוך המתוקשר בין חברת מדינול לרשות המסים. להרחבה, ראו: פרשת מדינול: הכנסה פירותית או רווח הון?
להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום שני, 27 באפריל 2015

מסים בקפריסיןמערכת המס בקפריסין אמנם עברה טלטלה לפני כשנתיים, אך היא עדיין נחשבת כאטרקטיבית ביותר באיחוד האירופי ומבחינות רבות בעולם כולו. קפריסין היא יעד נחשק להקמת חברות מקומיות לצורך פעילות בינלאומית, הן מבחינה עסקית וכמובן מבחינת יתרונות מערכת המס שלה. מערכת המס בקפריסין מאופיינת בשיעורי מס נמוכים יחסית וביתרונות מיסוי רבים אחרים כמפורט בלינק הזה - מערכת המס בקפריסין.
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום שני, 20 באפריל 2015

מס הכנסה על משיכות בעלים מחברה

במקרים רבים, פקיד השומה טוען כי משיכות הבעלים מהוות כתחליף למשיכת משכורות או דיבידנדים. במקרה כזה, פקיד השומה יבקש להטיל מס בשיעור של 50% במקרה של סיווג המשיכות כמשכורות, ובמקרה הטוב מס בשיעור של 30% ככל שהמשיכות יסווגו כדיבידנדים. סוגיה זאת של משיכות בעלים בחברה מהווה נושא להתדיינויות רבות בין נישומים לרשויות המס. במקרים רבים, הנישומים מעוניינים לסיים את ההתדיינות המתישה, ומתפשרים עם רשות המסים על גובה התשלום שהם נדרשים לשלם. 
להרחבה, ראו: מיסוי משיכות בעלים
ראו גם:
לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראופסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי ומייצג בתיקי גילוי מרצון

מיסוי חברות אינטרנט - מס בישראל? עו"ד ד"ר אבי נוב, משפטי

גוגל ופייסבוק צריכות לחשוש? לא בטוח. ניתן להניח, שהחברות הזרות ימצאו דרכים חוקיות להימנע מתשלום מס בישראל. להרחבה, ראו -

מיסוי חברות אינטרנט - מס בישראל? עו"ד ד"ר אבי נוב, משפטי


ראו גם:
ראו גם:
להרחבה בנושא "מוסד קבע", ראו: "מוסד קבע" באמנות המס
להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי ומייצג בתיקי גילוי מרצון