Follow by Email

יום שישי, 27 בפברואר 2015

קרן תל אביב לפיתוח - פסק דיןלהלן עיקרי פסק דין קרן תל אביב לפיתוח נגד פקיד שומה תל אביב שניתן על ידי כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון‑גונן, בבית המשפט המחוזי בתל‑אביב‑יפו ביום: 20.10.14. פסק הדין עוסק בערעור על שומות שהוצאו לקרן תל אביב לפיתוח לאחר שפקיד השומה קבע כי תשלום ששולם למנכ"ל שלה, באמצעות חברה בבעלותו, הינו הכנסת עבודה ולא תשלום עבור שירותי ניהול.
ע"מ 28320-05-12
קרן תל אביב לפיתוח נ' מדינת ישראל ‑ פקיד שומה תל אביב 5
מחוזי
אזרחי
מס הכנסה
לפסקי דין נוספים, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום שלישי, 24 בפברואר 2015

מקלט המס הסינגפורי של עידן עופר - שוק ההון - TheMarker

"לא לחינם קנון התאגדה בסינגפור. לסינגפור יש יתרון בכל הקשור לסוגיות של מיסוי דיווידנדים ורווחי הון, כי היא מדינת אמנה, כלומר היא חתומה על אמנה למניעת כפל מס עם ישראל", מפרט נוב. "עובדה זאת נותנת הגנה מפני טענות רשות המסים, משום שנוסף על הטענות המשפטיות, שלפיהן קנון היא חברה סינגפורית שמנוהלת סינגפור, תעלה הטענה שלפי סעיף 196 א לפקודת מס הכנסה, האמנה גוברת על כל חיקוק וממילא גוברת גם על כללי חברה נשלטת זרה"
להרחבה, ראו - מקלט המס הסינגפורי של עידן עופר - שוק ההון - TheMarker

יום ראשון, 22 בפברואר 2015

חשבונות בנק שנסגרו מדווחים לרשות המסים
בעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל עשויים לחשוב כי אם הם ייסגרו את חשבון הבנק שלהם בחו"ל ויוציאו את הכסף ממנו, הם ייפתרו בכך את בעיית האי-דיווח. כך לדוגמא, בשנים האחרונות, ישראלים רבים בעלי חשבונות בנק בלתי מדווחים בשוויץ מוציאים את כספם ומעבירים אותו לבנקים אחרים בהונג קונג ובסינגפור. אלא, שפעולות כאלה עשויות להתגלות עקב הפרקטיקה בבנקים לשתף פעולה עם הרשויות, ולחשוף את בעלי חשבונות הבנק להליכים פליליים בגין עבירות מס, לרבות לעניין החוק לאיסור הלבנת הון. להרחבה, ראו: דיווח על חשבונות בנק שנסגרו
להרחבה בנושא חשיפת חשבונות בנק בחו"ל, ראו גם:
להרחבה בנושא גילוי מרצון, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון


יום שבת, 21 בפברואר 2015

פסק דין - ניכוי תשלום קנס לצרכי מסהאם קנס, כופר או עיצום כספי אחר, שמשלם נישום לרשויות בישראל או בחו"ל, יכול להיות מוכר כהוצאה לצרכי מס? בטור זה נבחן האם הקנס ששילם בנק לאומי לרשויות בארצות הברית יוכר כהוצאה לצרכי מס. מדובר בסוגיה שרשות המסים וגם בתי המשפט בישראל עדיין לא נדרשו להתמודד אתה. להרחבה, ראו: ניכוי קנס כהוצאה לצרכי מס
להרחבה בנושא ניכוי הוצאות, ראו: ניכוי הוצאות – מבוא
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום חמישי, 19 בפברואר 2015

פסק דין חדש בעניין כללי מס הכנסה - בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ
להלן עיקרי פסק דין ע"מ 21131-12-12, ניר טורק נ' פקיד שומה תל אביב 3, שניתן על ידי כב' השופט יונה אטדגי בבית המשפט המחוזי בתל‑אביב‑יפו ביום 31.12.14. פסק הדין עוסק בערעור ביחס לשאלה האם  נישום, שחלים עליו כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב‑1982, יכול לדרוש שלא ליישם עליו את הכללים, ובמקומם להחיל עליו את מדרגות המס ומערכת הניכויים והזיכויים הקבועים בפקודת מס הכנסה. להרחבה, ראו: ניר טורק נ' פקיד שומה תל אביב
לפסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום שני, 16 בפברואר 2015

חשבונות בנק אנונימיים - הפרקטיקהשימוש בחשבונות בנק אנונימיים היה בעבר פרקטיקה מקובלת בשוויץ. עד היום קיימים חשבונות בנק היסטוריים ללא שמות אלא עם מספרים מזהים בלבד. אולם, בשנים האחרונות הבנקים בשוויץ פונים לאותם ללקוחות בעלי חשבונות בנק אנונימיים ונוקטים בהליכים שונים הגורמים בסופו של דבר לסגירת החשבונות ו/או לחשיפת השמות. להרחבה, ראו: חשבונות בנק אנונימיים - הפרקטיקה. ראו גם: חשבון בנק בחו"ל - מדריך
לקוחות ישראליים של בנקים בשוויץ אשר מחזיקים חשבונות בנק אנונימיים נדרשים כיום על ידי הבנקים לאשר כי החשבון מדווח לרשות המסים, ו/או שבעלי החשבון החלו בהליך של גילוי מרצון.
להרחבה בנושא גילוי מרצון, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון