Follow by Email

יום רביעי, 21 במרץ 2012

נ.ד.ל.א. ייעוץ ושירותים בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א - תקציר פסק דין

הכנסה פסיבית שעולה כדי עסק


הכנסה אקטיבית, להבדיל מהכנסה פסיבית, היא הכנסה עסקית הנובעת מפעילות ממשית, נמשכת ושיטתית, ולהפקתה נדרשת יגיעה אישית מצדו של בעל העסק, עובדיו, שלוחיו או אחרים מטעמו. להרחבה, ראו: מבחנים לסיווג הכנסה עסקית. ייתכנו מצבים בהם הכנסה פאסיבית תסווג כהכנסה מעסק. להרחבה בעניין זה, ראו: הכנסה פאסיבית כהכנסה מעסק.

יום שישי, 2 במרץ 2012

דיווח על חשבונות בנק לרשות המסים בארצות הבריתדו"ח FBAR
אזרחי ארצות הברית, בעלי חשבונות בנק זרים נדרשים להגיש דו"ח FBAR. דו"ח FBAR הוא קיצור שלForeign Bank Accounts Reporting . בדו"ח FBAR מדווחים אזרחי ארצות הברית על פעילותם החשבונאית והפיננסית בחו"ל, וזאת בנוסף לדו"ח המס השנתי (טופס 1040). כמו כן חלה חובה בתנאים שונים להגיש את טופס 8938 (ראו להלן).

טופס 8938
החובה להגיש את טופס 8938 חלה על אזרחי ארצות הברית, בעלי גרינקארד, ומי ששוהה בארצות הברית מעל 183 ימים בשנה, והמחזיקים בנכסים פיננסיים מחוץ לארצות הברית (ניירות ערך של חברות זרות, מכשירים פיננסים, אופציות וחוזים עתידיים על ניירות ערך של חברות זרות), ובלבד שערך הנכסים הוא בשווי שנקבע לכך.

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית