Follow by Email

יום שישי, 2 במרץ 2012

דיווח על חשבונות בנק לרשות המסים בארצות הבריתדו"ח FBAR
אזרחי ארצות הברית, בעלי חשבונות בנק זרים נדרשים להגיש דו"ח FBAR. דו"ח FBAR הוא קיצור שלForeign Bank Accounts Reporting . בדו"ח FBAR מדווחים אזרחי ארצות הברית על פעילותם החשבונאית והפיננסית בחו"ל, וזאת בנוסף לדו"ח המס השנתי (טופס 1040). כמו כן חלה חובה בתנאים שונים להגיש את טופס 8938 (ראו להלן).

טופס 8938
החובה להגיש את טופס 8938 חלה על אזרחי ארצות הברית, בעלי גרינקארד, ומי ששוהה בארצות הברית מעל 183 ימים בשנה, והמחזיקים בנכסים פיננסיים מחוץ לארצות הברית (ניירות ערך של חברות זרות, מכשירים פיננסים, אופציות וחוזים עתידיים על ניירות ערך של חברות זרות), ובלבד שערך הנכסים הוא בשווי שנקבע לכך.

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

תגובה 1:

  1. תודה רבה על הפוסט אבי !
    הקישור למטה "ויתר על אזרחות אמריקאית" מאוד מעניין. לא ידעתי שיש את החקיקה החדשה הזו בארה"ב, שתקשה על ישראלים-אמריקאים. חבל /:


    הלוואה מיידית

    השבמחק