Follow by Email

יום שישי, 22 בפברואר 2013

Israeli Petroleum Taxation

The The Israeli Petroleum Profit Taxation Regulations (Advance Payments in respect to the Levy for the Year 2013), (Temporary Order), 5773-2013 (hereinafter - The Israeli Petroleum Profit Taxation Regulations) came into force.

יום רביעי, 20 בפברואר 2013

יום ראשון, 10 בפברואר 2013

רשימות סודיות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל

רשימות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל
סקירה זאת עוסקת ברשימות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל וחומר בנקאי שדלף מבנקים זרים ברחבי העולם בשנים האחרונות, הכוללת ככל הנראה גם מידע בנקאי על חשבונות בנק בחו"ל של תושבי ישראל. 

יום שבת, 2 בפברואר 2013

חדשות מקלטי מס - פברואר 2013סקירה זאת המתפרסמת כאן אחת לחודש, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס (רגולציה, חתימה על אמנות מס ועוד) במקלטי המס ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לידיעות המתפרסמות מפעם לפעם בתקשורת העולמית בנושא מקלטי מס. ראו-

חדשות מקלטי מס - פברואר  2013

להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס