Follow by Email

יום רביעי, 23 בדצמבר 2015

החלטת רשות המסים בעניין רכיב במוצר אחררשות המסים פרסמה לאחרונה את החלטת מיסוי 7587/15 בעניין מפעל תעשייתי מבוזר שהוא קבלן משנה העוסק בייצור מוצרי פלסטיק כרכיב במוצר אחר, לצורך יישום סעיף 18א(ג)(2) לחוק לעידוד השקעות הון. להלן עיקרי החלטת המיסוי כולל הפנייה למקורות נוספים. להרחבה, ראו - החלטת מיסוי - רכיב במוצר אחר
ראו גם:
להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים
לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה