Follow by Email

יום חמישי, 2 ביוני 2016

רשות המסים משיגה מידע נוסף על מקלטי מסבפסק הדין ע"מ 32164-05-16, פלוני נגד מס הכנסה חולון, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, בפני כב' השופט י. שנלר, סגן נשיאה, נדון עניינו של עורך דין המעניק שירותים להקמת ורישום חברות בחו"ל, לרבות במקלטי מס. במסגרת פשיטה של רשות המסים נתפסו מסמכים ההכוללים תעודות התאגדות, תקנונים, פרוטוקול מינוי דירקטורים, תעודות מניה, מסמכים לפתיחת חשבון בנק וחשבונות סליקה של כרטיסי אשראי וכיוצא באלה מסמכים של אותן חברות ומסמכים אישיים של אנשים פרטיים הקשורים בהן (נתפסו גם "מסמכים" דיגיטליים המצויים במחשבים). בפסק הדין נדחתה טענת חיסיון שהעלה עורך דין כנגד תפיסת מסמכים במשרדו, מכיוון שחסיון עורך דין-לקוח לא חל על תוצרי עבודת עורך הדין (הפעולות והמסמכים שנערכו) או על זהות לקוחו של עורך הדין (והמסמכים הקשורים בכך). פסק הדין ניתן ביום: 29.05.2016.
מדובר בהליך בהתאם להוראות סעיפים 235א-ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש). עצם החיסיון לו טוען המבקש מבוסס על סעיף 48 לפקודת הראיות (נוסח חדש), לפיו: "דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, אין עורך הדין חייב למסרם כראיה, אלא אם ויתר הלקוח על החסיון." מטרת תפיסת המסמכים על ידי רשות המסים הייתה לקשר בין החברות המוקמות בחו"ל לרבות במקלטי מס לבין אזרחים ישראליים, החבים בתשלום מס בישראל. רצונן של רשויות המס הוא לדעת מי עומד אחר אותן חברות המוקמות בחו"ל, לרבות במקלטי מס ובאופן שיימסר המידע אודות הלקוחות וזיקתם לחברה זאת או אחרת, כל זאת מאחר ומדובר ברישום החברות במדינות בהם פרטים אלו אינם נחשפים.
לטענת עורך הדין, על המסמכים הנ"ל חל חיסיון עורך דין-לקוח, משהם עונים על כלל דרישות סעיף הפקודה שצוטט לעיל ומשחלק מהלקוחות לא ויתרו על החיסיון כאמור. לטענת רשות המסים, החיסיון האמור אינו חל על המסמכים - וזאת משלושה טעמים: משאין המדובר ב"דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך הדין לבין לקוחו...", אלא בתוצרים של עבודת עורך הדין; משלא מדובר ב"שירות מקצועי" -קרי: משפטי - הניתן על ידי עורך הדין; ומשלא חל חסיון כנטען על זהותו של לקוחו של עורך הדין.
לסיכום, בית המשפט דחה את הערעור של עורך הדין וקבע כי בהתאם להלכה הפסוקה לא חל חסיון עורך דין - לקוח על תוצרי עבודת עורך הדין (הפעולות והמסמכים שנערכו) או על זהות לקוחו של עורך הדין (והמסמכים הקשורים בכך) - אף במקרה דנן.
ד"ר אבי נוב, משרד עורכי דין, מעניק ייעוץ בתחום המיסוי הישראלי והמיסוי הבינלאומי, תכנון מס ליחידים וחברות, השגת אישורי מס מקדמיים מרשות המיסים, גילוי מרצון ביחס לכספים בחשבונות בנק בחו"ל, סוגיות מיסוי בינלאומי ייחודיות כמו חנ"ז, חמי"ז, מוסד קבע ומחירי העברה, ייעוץ לתושבים חוזרים ועולים חדשים, וכן מתן חוות דעת מקצועיות.
להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה