Follow by Email

יום ראשון, 20 באוקטובר 2013

רפורמה בחברות המשפחתיותבמסגרת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה נערכו שינויים מקיפים ביחס למשטר "החברה המשפחתית". השינויים נעשו בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (סעיף 64א לפקודה ‑ סעיף 40(3) לחוק ההסדרים). המניע לתיקון הוא העמדה של רשות המסים לפיה ה"חברה המשפחתית" שימשה בעיקר לצורך "תכנון מס". ראו לעניין זה, תכנוני המס של החברה המשפחתית בסכנה

להרחבה ראו:

השינויים החדשים בחברות המשפחתיות

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה