Follow by Email

יום ראשון, 2 בדצמבר 2012

פטור ממס רווחי הון - סעיף 97 (ב3)


סעיף 97 (ב3) קובע פטור ממס לתושב חוץ, וגם ביחס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק בשינויים המחייבים, על רווח הון במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל, או במכירת זכות בחבר-בני-אדם תושב חוץ אשר עיקר נכסיו הם זכויות, במישרין או בעקיפין, בנכסים הנמצאים בישראל, אם עמד בתנאים המפורטים להלן. להרחבה, ראו: פטור ממס רווחי הון - סעיף 97 (ב3)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה