Follow by Email

יום שלישי, 16 באוגוסט 2016

מיסוי השכרת מספר רב של דירות - מתי עסק?פסק דין ע"מ 30384-01-15, שרגא בירן נגד פקיד שומה ירושלים , אשר ניתן על ידי השופט אביגדור דורות בבית המשפט המחוזי בירושלים לאחרונה פסק דיןפ עוסק באדם שברשותו מספר רב של דירות, שנועדו לשימור ההון המשפחתי, והסוגיה הייתה האם יחוייב בגין דמי השכירות במס בשיעור 10% לפי סעיף 122? בפסק דין שרגא בירן נגד פקיד שומה ירושלים, בית המשפט דן בערעורים על צווים שהוציא פקיד שומה ירושלים למערער, לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן - "הפקודה"). הסוגיה שבמחלוקת נוגעת לשאלת סיווגם של דמי שכירות שקיבל המערער בשנים 2004-6 (תיק ע"מ 56689-04-13) ובשנת 2007 (תיק ע"מ 30384-01-15). לטענת המערער, הכנסתו מהשכרת דירות שבבעלותו חייבת במס הכנסה בשיעור 10%, על פי סעיף 122 לפקודה, בהיותה הכנסה פסיבית. עמדת המשיב היא, כי המערער מנהל עסק של השכרת דירות למגורים, אשר הכנסה ממנו, מוחרגת מהוראת סעיף 122 הנ"ל ובהתאם לעמדתו, ההכנסה הנ"ל חייבת במס לפי מדרגות המס הרגילות, עד לשיעור המס השולי.
לפסקי דין נוספים ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטיאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה