Follow by Email

יום חמישי, 11 באוגוסט 2016

שליטה וניהול - הוראות חדשות בחוק ההסדריםבפרק המסים בחוק ההסדרים לשנת 2017 נקבעה חזקה הניתנת לסתירה בכל הנוגע לקיומם של שליטה וניהול מישראל ביחס לחברה זרה, לפיה בהתקיים התנאים המנויים להלן, יראו חברה זרה כמי שעסקיה נשלטים ומנוהלים מישראל, תוך אפשרות לסתור את החזקה:
א. 50% או יותר מאמצעי השליטה בחברה הזרה מוחזקים על ידי תושבי ישראל; וכן
ב. שיעור המס על רווחי החברה הזרה הינו 15% או פחות; וכן
ג. מתקיים גם אחד מאלה:
1- החברה הזרה היא תושבת מדינה שאינה חתומה עם ישראל על אמנת מס; או
2- שיטת המס הנהוגה במדינת המושב הזרה היא שיטה טריטוריאלית;
בנוסף לכך, במסגרת התיקון המוצע, נקבעה הוראה בדבר חובת דיווח על מי שטוען כי החזקה לעיל אינה חלה לגביו. הוראה דומה נקבעה בתיקון 223 לפקודת מס הכנסה שעבר לאחרונה, שעניינו בין היתר, חובת דיווח על מי שטוען כי הינו תושב חוץ למרות התקיימותן של החזקות המספריות לגביו.
ראו גם: מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה