Follow by Email

יום רביעי, 17 בדצמבר 2014

רשות המסים מאריכה את המועד להסדרי נאמנויותרשות המסים פרסמה בחודש מרץ 2014 הודעה בעניין הסדרי מעבר למיסוי נאמנויות נהנה תושב ישראל. הסדרי המעבר פורסמו בעקבות הכניסה לתוקף של הרפורמה במיסוי נאמנויות זאת באמצעות החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014). בהודעה על הסדר הנאמנויות נקבע כי הבקשות בעניין זה יוגשו עד סוף שנת 2014. כעת, רשות המסים החליטה על מתן אורכה למועד הגשת הבקשות להיכלל בהסדרי המעבר  בצירוף הנספחים הרלוונטיים למשרדי השומה תל אביב 1 או פקיד שומה תל אביב 3, לפי העניין, עד ליום 30.6.2015. להרחבה, ראו רשות המסים מאריכה את המועד להסדרי נאמנויות
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה