Follow by Email

יום שני, 10 במרץ 2014

הצעת חוק לחילופי מידע ביןלאומי


הצעת חוק חדשה בנושא חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי פורסמה ביום 29.1.2014. בהתאם להצעת החוק, תורחב סמכותה של רשות המיסים להחליף מידע בענייני מס עם מדינות שונות שאינן חתומות על אמנה למניעת כפל מס עם ישראל. המשמעות של החקיקה החדשה בנושא חילופי מידע לפי הסכם ביןלאומי, היא הרחבה משמעותית ביכולת המודיעינית של רשות המסים להשיג מידע בנוגע לנכסי
ישראלים בחו"ל, לרבות
חשבונות בנק בחו"ל.

הצעת החוק החדשה לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מספר 200), מוסיפה סעיף חדש לפקודה לאחר סעיף 214. כמו כן, הצעת החוק בנושא חילופי מידע לפי הסכם ביןלאומי  קובעת כי סעיף 197 לפקודה יהיה כפוף להוראות החדשות כאמור. 

ראו גם:לאור המגמה החדשה בעולם להסיר את הסודיות ולהעביר מידע בענייני מס, ולאור העובדה כי רשות המסים נוטלת חלק פעיל בקידום היוזמות האלה, הרי שצפוי כי ישראלים רבים בעלי חשבונות בנק בלתי מדווחים
בחו"ל, יבקשו לעשות שימוש בנוהל
גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר.

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 

להרחבה בנושא העברת מידע, ראו: העברת מידע בין מדינות - מדריך

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה