Follow by Email

יום שישי, 1 ביולי 2016

גילוי מרצון - יולי 2016רשות המסים הודיעה היום (30 ליוני 2016), על הארכת תוקפו של נוהל גילוי מרצון במסגרת הוראות השעה בנוהל, לרבות לעניין בקשות אנונימיות, עד לסוף 2016, כמפורט להלן. נוהל גילוי מרצון מאפשר לנישומים ישראלים לדווח על הכנסות ונכסים שבבעלותם במהלך השנים ושטרם דווחו כדין לרשות המסים, תוך תשלום המסים המתחייבים לרבות ריבית והפרשי הצמדה. הנוהל לגילוי מרצון מעניק גם חסינות מפני נקיטה בהליכים פליליים כלפי המדווח והסדרת תשלום המס במסגרת השומה האזרחית. במסגרת הארכת המועד, הוחלט גם על החלת הנוהל לגילוי מרצון גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. להרחבה בעניין זה, ראו: עדכונים בנושא גילוי מרצון - יולי 2016
לעדכונים נוספים בנושא גילוי מרצון, ראו:
עדכונים בנושא גילוי מרצון - אפריל 2016
עדכונים בנושא גילוי מרצון - ינואר 2016
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה